Liceum

Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się.

Psalm 1:3

drzewo-m2-1024x992

Promujemy to, co naprawdę liczy się w życiu naszych dzieci i ma wpływ na ich przyszłość: miłość, chrześcijańskie wartości, rodzina, jasny cel w życiu, pomoc drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność.

Dlaczego szkoła Samuel?

Promujemy to, co naprawdę liczy się w życiu naszych dzieci i ma wpływ na ich przyszłość:

miłość, chrześcijańskie wartości, rodzina, jasny cel w życiu, pomoc drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność.

To co się dzieje w szkołach dziś, stanie się w społeczeństwie jutro

Kim jesteśmy i co nas wyróżnia?

  1. Jesteśmy jedynymi szkołami w Warszawie, które kształcą dzieci i młodzież nie tylko ze środowisk wielokulturowych, ale też wielowyznaniowych. Do naszych placówek uczęszczają uczniowie zarówno z rodzin katolickich, jak też z protestanckich. Potrafimy bazować na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli.
  2. Zarówno wybierane przez szkołę programy kształcenia, jak też realizacja założeń idei kształcenia chrześcijańskiego nakierowane są na edukację z wartościami /preferowane wartości, postawy i wzorce osobowe /. Bardzo ważną rolę w realizacji tej idei odgrywa zatrudniany u nas nauczyciel, wyraziciel i propagator promowanych wartości. Podstawowym sposobem przekazywania uczniom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę nauczyciela, jako niewerbalną metodę oddziaływania wychowawczego. Rezultatem owych założeń jest praktykowanie przez uczniów postaw godnych naśladowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Uczniowie naszej szkoły sami inicjują wiele projektów, których przesłaniem jest zamiana słów: „więcej mieć” na „więcej dawać”.
  3. Jesteśmy szkołami, które tworzą bezpieczne środowisko dla dzieci i młodzieży.
  4. Uczniowie mają możliwość na terenie tego samego budynku uczestniczyć w zajęciach szkoły muzycznej, której plan pracy jest zsynchronizowany z planem szkół Samuel.
  5. Dbając o wysoki poziom kształcenia oraz edukację z wartościami nie zapominamy o tych uczniach, którzy potrzebują szczególnej troski. Jesteśmy placówkami promującymi inkluzyjny model kształcenia. Włączanie rozumiemy jako wspólne kształcenie w jednej klasie szkolnej zarówno ucznia z przeciętnymi możliwościami edukacyjnymi, wybitnie zdolnego, jak też ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadamy specjalistyczną kadrę pedagogiczną oraz własne opracowania programowe do inkluzyjnego kształcenia. Dzielimy się swoim doświadczeniem oraz bazą dydaktyczną z innymi szkołami.
  6. Nie obawiamy się niesienia pomocy dzieciom i młodzieży potrzebujących wsparcia. Wiemy, że nasze działania mogę odmienić życie niejednego z nich i mieć wpływ na ich przyszłość. Realizujemy szereg projektów prospołecznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z Pragi.
  7.  Dbamy o spójność wychowawczą szkoły i domu rodzinnego. Szkoła służy rodzinie. Rodzice i nauczyciele, jako autorytet dla wychowanków, wspierają się nawzajem i wspólnie dążą do określonego celu w wychowaniu dzieci i młodzieży. Spotkanie z Poezją Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną: – oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznej; – nauczyciele posługują się kreatywnymi sposobami nauczania; – każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych (dostosowujemy formy i metody kształcenia); – zwracamy uwagę na indywidualizację w procesie kształcenia; – uczymy korzystania z różnych źródeł i przetwarzania informacji; – organizujemy kształcenie także poprzez formy: wycieczki, projekty, warsztaty pozaszkolne; – proponujemy szereg zajęć rozwijających pasje, zainteresowania uczniów oraz ich ciekawość poznawczą; – współpracujemy ze szkołą muzyczną „Missio Musica”. Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych: – proponujemy edukację z wysokim poziomem kształcenia; promujemy metody odkrywania wiedzy i samodzielności w pracy umysłowej, potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie (np. znajomość języków obcych na najwyższym poziomie, przedsiębiorczość, komunikacja, szachy – strategia działań; dodatkowe zajęcia wyzwalające własną twórczość i otwarcie na świat nauki); – mobilizujemy do ciągłego rozwoju; – zapewniamy podstawy do realizacji szczegółowych celów i aspiracji; – zdobywamy laury w konkursach, olimpiadach, turniejach; – osiągamy bardzo wysokie wyniki w zewnętrznych testach osiągnięć szkolnych; – uczniowie, którzy uczęszczają do naszej szkoły od początku procesu edukacji osiągają najwyższe wyniki w testach zewnętrznych.
Tablica ogłoszeń