Liceum

Dokumenty Szkoły

Kształcenie szkolne prowadzone jest w oparciu o konkretne dokumenty programowe, a mianowicie podstawę programową i programy nauczania na danym poziomie kształcenia. Koncepcja zreformowanego systemu oświaty w Polsce zakłada opracowanie jednolitych podstaw programowych i możliwość budowania na nich zróżnicowanych (np. autorskich) programów nauczania. Podejście takie zostało również wdrożone do praktyki edukacji chrześcijańskiej w Polsce.

W założeniach podstawy programowej występuje ścisłe sprecyzowanie, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia. Nie wyklucza to jednak poszerzania zakresu nauczanych treści, a wręcz zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania treści kształcenia, stosownie do uzdolnień i zainteresowań jego uczniów.

Nauczyciele zobowiązani są do realizacji programów w oparciu o ministerialne wyznaczniki programowe, ale korzystając z programów dostępnych na rynku wydawniczym mają możliwość dokonywania innowacji pedagogicznych. Do wielu działań dydaktycznych i wychowawczych włączane są chrześcijańskie motywy światopoglądowe, ukierunkowane wartości i wyznaczane postawy w oparciu o biblijne wskazania.

Dydaktyczna i wychowawcza organizacja pracy szkoły budowana jest na realizacji obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów szkolnych uwzględnianych w ramowych planach nauczania.

Tablica ogłoszeń