Liceum

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (np. z uwagi na Zespół Aspergera, autyzm, mutyzm wybiórczy, inną niepełnosprawność), uczniom z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (dot. m.in. dysleksji, nadpobudliwości psychoruchowej ADHD), a także uczniom obcokrajowcom i powracającym z zagranicy oraz uczniom zdolnym.

Szkoła Samuel znajdują się pod opieką

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17, zlokalizowanej przy ul. Żagańskiej 1 a.

Wszelkie informacje oraz ustalenie terminu wizyty – tel. (22) 27 72 000

Oferujemy liczne zajęcia specjalistyczne, zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu bądź opinii.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole chrześcijańskiej
Realizujemy formy zindywidualizowanego nauczania poprzez:
– Indywidualne nauczanie w szkole;
– Indywidualny tok nauczania;
– Indywidualny program nauczania;
– Indywidualizację w kształceniu włączającym.
Szczególnej uwadze poddajemy pracę z uczniem zdolnym.

 

Tablica ogłoszeń