Liceum

Samorząd Szkolny

 

 

 

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami oraz dyrekcją. Samorząd realizuje  zadania wynikające z regulaminu szkoły, planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.

Statut Samorządu Szkolnego Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel

Zgodnie z § 7.  Statutu Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel Samorząd Uczniowski posiada status:
1.  W Chrześcijańskim Gimnazjum Samuel działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2.  Samorząd tworzą reprezentanci uczniów Chrześcijańskiego Gimnazjum Samuel w Warszawie.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu, określa  uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu bezpośrednim, równym, tajnym i powszechnym.
4. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
6. Samorząd Uczniowski może przedstawić Edukacyjnej Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi i Wicedyrektorowi opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
6.1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
6.2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
6.3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji     miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
6.4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6.5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
6.6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Organizacja następujących wydarzeń w szkole: Dzień Nauczyciela; Święto Zakochanych; Dzień Kobiet.
2. Coroczna organizacja pierwszego dnia wiosny. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono Pokaz Mody.
3. Koordynacja akcji: ,,Góra Grosza”.
4. Coroczna współorganizacja Konkursu Talentów.
5. Pomoc w organizacji kiermaszów, podczas których uczniowie sprzedają swoje prace na szczytne cele (np. wyjazdy na misję, na „zieloną szkołę”, dla dzieci z ubogich rodzin).

Tablica ogłoszeń