Liceum

PROCES REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Krok 1

Zapoznanie się z:

 • wizją i misją szkoły,
 • procesem rekrutacji,
 • terminarzem rekrutacji,
 • opłatami.

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podania oraz następujących dokumentów:

 • kopii opinii lub orzeczenia (jeśli zostały wydane),
 • kopii ostatniego świadectwa szkolnego,
 • kopii zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty (lub wydruk ocen śródrocznych i bieżących z dziennika elektronicznego poświadczony przez wychowawcę klasy),
 • eseju Tematyka oraz formalne wymogi opracowania eseju.

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców i kandydatem

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 4

Wypełnienie przez kandydata testu z języka angielskiego.

Krok 5

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych.

Jeżeli spotkanie i test z języka angielskiego prowadzone są przed ogłoszeniem wyników egzaminu ósmoklasisty przekazana decyzja ma charakter wstępny i należy w terminie określonym w terminarzu rekrutacji dostarczyć: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Krok 6

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy.

PROCES REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO) DO KLASY PIERWSZEJ I DRUGIEJ

Krok 1

Zapoznanie się z:

 • wizją i misją szkoły,
 • procesem rekrutacji,
 • opłatami.

Krok 2

Przesłanie na adres biuro@samuel.pl lub osobiste dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionego Podania oraz następujących dokumentów:

Krok 3

Spotkanie przedstawicieli szkoły z obojgiem rodziców i kandydatem

(przedstawiciel szkoły skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia spotkania).

W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

Krok 4

Udział kandydata w dniu próbnym oraz wypełnienie testu z języka angielskiego.

O wyniku rekrutacji rodzice zostaną powiadomieni w terminie do pięciu dni roboczych.

Krok 5

Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły i podpisanie umowy.

Umowa LO 

Cennik i zobowiązanie LO 

Oświadczenie LO

Zgoda – dane wrażliwe LO

Zgody LO

Tablica ogłoszeń