Przedszkole

Zostały tylko 3 wolne miejsca!
2 miejsca w grupie 3 -latków i 1 miejsce w grupie 4-latków.
Zapraszamy do kontaktu: http://samuel.pl/rekrutacja-przedszkole/

Projekt skierowany jest do 12 dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach stwierdzonych deficytów. Ponadto wsparciem w projekcie objęci będą nauczyciele i personel pedagogiczny w/w przedszkola 16, który odbędzie szkolenia podwyższające kwalifikacje. W ramach projektu wykonane zostanie dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w postaci m.in. wykonania ścieżki sensorycznej i zamontowania huśtawek. Zostanie zakupiony sprzęt diagnostyczny i dydaktyczny.

Ponadto podczas realizacji projektu będzie realizowana dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna umożliwiająca dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności w tym m.in. zajęcia z hipoterapii, muzykoterapii, psychoeduakcji, itp.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji przedszkolnej na terenie Warszawy-Wawer wśród 12 dzieci (9M i 3K) w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r., zaś jednym z celów szczegółowych jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska w Przedszkolu Integracyjnym Samuel w zakresie rozpoznawania zaburzeń rozwojowych oraz udzielania wsparcia w tym zakresie dzieciom ze stwierdzonymi deficytami.

Wartość projektu wynosi 469 039,20 zł. Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 375 231,36 zł.

Tablica ogłoszeń