Liceum

Koordynator zespołu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

mgr Izabella Białek

Psycholog

mgr Ewa Żurczak

Pedagog

mgr Arkadiusz Kszczot

Logopeda

mgr Dorota Grabowska

Terapeuta integracji sensorycznej

mgr Justyna Pleskot

Nauczyciele wspomagający

mgr Izabella Białek

mgr Katarzyna Borowska

mgr Arleta Giejda

mgr Magdalena Turczyńska

Jako szkoła jesteśmy objęci opieką

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

przy ul. Żagańskiej 1a, 04-713 Warszawa Wawer

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i związana z nią indywidualizacja kształcenia obejmuje wszystkich uczniów, u których rozpoznano lub zdiagnozowano specjalne potrzeby edukacyjne. Potrzeby te diagnozowane są przez specjalistów z zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych.

Rodzaj pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów uzależniony jest od przeprowadzonego rozpoznania lub diagnozy.

Prowadzimy:

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, specjalnymi potrzebami oraz specyficznymi trudnościami w nauce;
  • zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy;
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
  • konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe dla uczniów w sytuacjach kryzysowych.

Placówki Samuel zatrudniają specjalistów zorganizowanych w zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły, koordynator zespołu, pedagog szkolny, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni (którzy są też nauczycielami wspomagającymi w klasach), terapeuci pedagogiczni oraz terapeuta integracji sensorycznej. W skład zespołu interdyscyplinarnego powoływanego dla każdego potrzebującego opieki ucznia wchodzą również wychowawca, nauczyciele i rodzice.

Tablica ogłoszeń