Liceum

Koordynator zespołu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

mgr Aleksandra Rapacka-Grochala

Psycholog

mgr Karolina Trusiewicz

Pedagog

mgr Arkadiusz Kszczot

Logopeda

mgr Justyna Deptuch

mgr Karolina Grysztar

Terapeuta integracji sensorycznej

mgr Ewelina Mroczek

Jako szkoła jesteśmy objęci opieką

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

przy ul. Żagańskiej 1a, 04-713 Warszawa Wawer

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, związana z nią indywidualizacja kształcenia, obejmuje wszystkich uczniów, u których rozpoznano lub zdiagnozowano specjalne potrzeby edukacyjne. Potrzeby te diagnozowane są przez specjalistów z zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, innych poradniach specjalistycznych.

Szkoła obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów w zależności od przeprowadzonego rozpoznania lub diagnozy.

Prowadzimy dla uczniów:

  • szczególnie uzdolnionych – zajęcia rozwijające uzdolnienia;
  • mających trudności w uczeniu się – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
  • z zaburzeniami rozwojowymi, specjalnymi potrzebami oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne;
  • z zaburzeniami mowy – zajęcia logopedyczne;
  • z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
  • w sytuacjach kryzysowych – konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe.

Placówki Samuel zatrudniają specjalistów zorganizowanych w zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w skład, którego wchodzą: dyrektor szkoły, koordynator zespołu, pedagog szkolny, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni, którzy są też nauczycielami wspomagającymi w klasach, terapeuci pedagogiczni, terapeuta integracji sensorycznej. W skład zespołu interdyscyplinarnego powoływanego dla każdego potrzebującego opieki ucznia wchodzą również wychowawca, nauczyciele i rodzice.

Tablica ogłoszeń