Szkoła Podstawowa

Koordynator zespołu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

mgr Izabella Białek

Psycholog

mgr Ewa Żurczak

Pedagog

mgr Arkadiusz Kszczot

Logopeda

mgr Dorota Grabowska

Terapeuta integracji sensorycznej

mgr Justyna Pleskot

Nauczyciele wspomagający

mgr Izabella Białek

mgr Katarzyna Borowska

mgr Arleta Giejda

mgr Magdalena Turczyńska

Jako szkoła jesteśmy objęci opieką

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

przy ul. Żagańskiej 1a, 04-713 Warszawa Wawer

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, związana z nią indywidualizacja kształcenia, obejmuje wszystkich uczniów, u których rozpoznano lub zdiagnozowano specjalne potrzeby edukacyjne. Potrzeby te diagnozowane są przez specjalistów z zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, innych poradniach specjalistycznych.

Szkoła obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów w zależności od przeprowadzonego rozpoznania lub diagnozy.

Prowadzimy dla uczniów:

  • szczególnie uzdolnionych – zajęcia rozwijające uzdolnienia;
  • mających trudności w uczeniu się – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
  • z zaburzeniami rozwojowymi, specjalnymi potrzebami oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne;
  • z zaburzeniami mowy – zajęcia logopedyczne;
  • z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
  • w sytuacjach kryzysowych – konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe.

Placówki Samuel zatrudniają specjalistów zorganizowanych w zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w skład, którego wchodzą: dyrektor szkoły, koordynator zespołu, pedagog szkolny, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni, którzy są też nauczycielami wspomagającymi w klasach, terapeuci pedagogiczni, terapeuta integracji sensorycznej. W skład zespołu interdyscyplinarnego powoływanego dla każdego potrzebującego opieki ucznia wchodzą również wychowawca, nauczyciele i rodzice.

Tablica ogłoszeń