Przedszkole

Edukacja domowa

W ramach edukacji domowej oferujemy:

 1. Bezpłatne uczestnictwo ucznia w zajęciach przedszkolnych jeden dzień w tygodniu (mogą to być dni wymienne).
 2. Możliwość udziału w dodatkowych formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, projekty, zawody sportowe, wyjścia do teatru, pikniki itp.).
 3. Bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (oprócz zajęć specjalistycznych).
 4. Bezpłatne badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy.
 5. Bezpłatną indywidualną diagnozę przesiewową integracji sensorycznej.
 6. Bezpłatne uczestnictwo w organizowanych w przedszkolu zajęciach szachowych.
 7. Stały kontakt z nauczycielami poprzez dostępne formy komunikacji (mail, telefon, sekretariat).

Czym jest edukacja domowa? („homeschooling” (ang.))

Edukacja domowa to rodzaj kształcenia, w którym dziecko nie uczęszcza do przedszkola lub szkoły, a odpowiedzialność za nauczanie przejmują rodzice lub prawni opiekunowie. Do nich należy zorganizowanie i przebieg nauczania domowego (w języku prawnym zwanego „nauką poza szkołą”) poprzez podpisanie stosownych dokumentów ze szkołą lub przedszkolem, które będą pełniły nadzór nad realizacją podstawy programowej realizowanej przez ucznia w domu. Do rodziców/opiekunów prawnych należy poprowadzenie dziecka w edukacji na podstawie odpowiednich programów nauczania, przy zastosowaniu dobranych do wieku i możliwości dziecka metod i środków dydaktycznych. Edukacji domowej towarzyszyć mogą dodatkowe zajęcia z tzw. puli zajęć dodatkowych w przedszkolu, szkole, do której dziecko jest zapisane lub w innych ośrodkach kształcenia i rozwoju. Uczęszczanie na zajęcia, które organizowane są poza domem sprzyja nawiązywaniu przez dzieci relacji z rówieśnikami i tym samym procesowi socjalizacji.

Więcej o formie edukacji domowej na stronie: edukacjadomowa.pl

Dlaczego niektórzy rodzice kształcą swoje dzieci w formie nauczania domowego?

Rodzice decydujący się na edukację domową swoich dzieci często, jako argument, podają prymarną rolę bezpiecznego i odpowiedniego środowiska wychowania w całokształcie życia człowieka. Stwierdzają, że jeśli proces wychowania zostanie zakłócony poprzez nieodpowiednie środowisko szkolne, trudno będzie naprawić wyrządzone szkody emocjonalne u dziecka. Innym argumentem jest też kierunek ideowy szkół. Z uwagi na fakt, że nie w każdym mieście są placówki, których przesłanie ideowe zgadza się ze światopoglądem rodziców (np. szkoły chrześcijańskie), wybierają nauczanie domowe.Czasem najważniejsza jest troska o indywidualny rozwój dziecka i możliwość rozwijania jego własnych uzdolnień i zainteresowań.

Edukacja domowa jako alternatywna forma kształcenia, jest obecnie wybierana przez rodziców, którzy chcą w pełni uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci.

Podstawy prawne edukacji domowej

W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty (z dnia 19 marca 2009 r.) określono warunki, którym rodzice muszą sprostać, aby uzyskać zgodę na realizację spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Nowelizacja ustawy zmieniła też status szkół w systemie edukacji domowej, które nie są rejonowymi dla danego dziecka. Wcześniej jedynie szkoły rejonowe mogły spełniać zadanie nadzoru nad uczniami realizującymi obowiązek szkolny w formie nauki poza placówką. Nieprzekraczalny termin, do którego rodzic winien dopełnić poniżej wymienionych formalności w szkole, to dzień 31 maja roku kalendarzowego, w którym dziecko będzie zapisane do przedszkola do klasy „0”.

Dokumenty

Dokumenty, które składa rodzic to:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaznaczeniem formy edukacji;
 • oświadczenie rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;
 • zobowiązanie rodziców o przystąpienie w danym roku szkolnym dziecka do testów sprawdzających przed koniec roku szkolnego.

Dyrektor udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej. Rodzice, którzy nie zgadzają się z decyzją dyrektora mogą odwołać się do kuratora oświaty wykonującego zadania nadzoru pedagogicznego nad placówkami oświatowymi, właściwego dla obszaru danej szkoły.

Obowiązek przygotowania dziecka do testów sprawdzających (kompetencji) spoczywa na rodzicach. Zobowiązani są dostosować przygotowania do wyznaczonego przez placówkę terminu testów.

Chrześcijańska Niepubliczne Przedszkole Samuel oferują możliwość realizacji kształcenia w formie nauki poza szkołą w klasie „0” po spełnieniu wymienionych procedur.

Zapraszamy do kontaktu z dyrekcją poprzez sekretariat szkoły:
e-mail: biuro@samuel.pl
tel. 22 879 78 10

1 Art. 16 ust. 8-14 Ustawy o systemie oświaty zawiera przepisy, dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą.

 

 

Tablica ogłoszeń