Szkoła Podstawowa

W koszt czesnego wliczone są:
• język angielski – 5 godzin tygodniowo,
• zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do egzaminów),
• świetlica szkolna do godz. 17.30 (wymaga dodatkowego zapisu).

Obiady są dodatkowo płatne.

Wpisowe:

Wpisowe to jednorazowa opłata wnoszona przez rodziców lub opiekunów, płatna w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.
Wysokość wpisowego w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 1,000 złotych.

Czesne:

Czesne w roku szkolnym 2020/ 2021 wynosi: 1000 zł.

Istnieje możliwość wpłat czesnego w ratach (12, 2, 1). W zależności od wybranego wariantu ilości rat można skorzystać z upustów.

Zniżki są udzielane w następujących przypadkach:
• rodziny kształcące w Szkole więcej niż jedno dziecko mają prawo do ulgi rodzinnej (20% na drugie oraz 30% na trzecie i kolejne dziecko), uczące się w Szkole Podstawowej, Liceum lub Przedszkolu Samuel,
• inną zniżkę niż wymienioną wyżej dopuszcza się w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych sytuacją materialną rodziny (dofinansowanie czesnego z budżetu placówki na podstawie złożonego podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie powinno być potwierdzone ubiegłorocznym PIT-em).

Sposób finansowania:
Szkoła jest instytucją, której zasoby finansowe pochodzą z czesnego płaconego przez rodziców uczniów, dotacji, darowizn oraz innych wpływów na Towarzystwo Edukacyjne Samuel.

Tablica ogłoszeń