Szkoła Podstawowa

 •  

   

  Do szkoły zapisujmy dziecko bezpośrednio w budynku Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samuel w Warszawie. Prosimy o wcześniejszy kontakt ze szkołą pod numerem:

  22 879 78 10.

  W ramach Edukacji Domowej oferujemy

  • Bezpłatne uczestnictwo ucznia w zajęciach lekcyjnych w szkole jeden dzień w tygodniu (mogą to być dni wymienne).Uwaga! Dotyczy klas w których liczba uczniów jest mniejsza niż 18.
  • Możliwość udziału w dodatkowych formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, projekty, zawody sportowe itp.).
  • Bezpłatne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (oprócz zajęć specjalistycznych).
  • Bezpłatne badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy.
  • Bezpłatną indywidualną diagnozę przesiewową Integracji Sensoryczej.
  • Bezpłatne uczestnictwo w organizowanych w szkole zajęciach szachowych.
  • Stały kontakt  z nauczycielami poprzez dostępne formy komunikacji: dziennik elektroniczny LIBRUS.
  • Współpracę w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych.

  Czym jest edukacja domowa? („homeschooling” (ang.))


  Edukacja domowa to rodzaj kształcenia, w którym dziecko nie uczęszcza do przedszkola lub szkoły, a odpowiedzialność za nauczanie przejmują rodzice lub prawni opiekunowie.
  Do nich należy zorganizowanie i przebieg nauczania domowego (w języku prawnym zwanego „nauką poza szkołą”) poprzez podpisanie stosownych dokumentów ze szkołą lub przedszkolem, które będą pełniły nadzór nad realizacją podstawy programowej realizowanej przez ucznia w domu. Do rodziców/opiekunów prawnych należy poprowadzenie dziecka w edukacji na podstawie odpowiednich programów nauczania, przy zastosowaniu dobranych do wieku i możliwości dziecka metod i środków dydaktycznych.
  Edukacji domowej towarzyszyć mogą dodatkowe zajęcia z tzw. puli zajęć pozalekcyjnych w szkole, do której dziecko jest zapisane lub w innych ośrodkach kształcenia i rozwoju. Uczęszczanie na zajęcia, które organizowane są poza domem sprzyja nawiązywaniu przez dzieci relacji z rówieśnikami i tym samym procesowi socjalizacji.
  Więcej o formie edukacji domowej na stronie: Edukacja Domowa


  Dlaczego niektórzy rodzice kształcą swoje dzieci w formie nauczania domowego?


  Rodzice decydujący się na edukację domową swoich dzieci często, jako argument, podają prymarną rolę bezpiecznego i odpowiedniego środowiska wychowania w całokształcie życia człowieka. Stwierdzają, że jeśli proces wychowania zostanie zakłócony poprzez nieodpowiednie środowisko szkolne, trudno będzie naprawić wyrządzone szkody emocjonalne u dziecka. Innym argumentem jest też kierunek ideowy szkół. Z uwagi na fakt, że nie w każdym mieście są placówki, których przesłanie ideowe zgadza się ze światopoglądem rodziców (np. szkoły chrześcijańskie), wybierają nauczanie domowe.
  Czasem najważniejsza jest troska o indywidualny rozwój dziecka i możliwość rozwijania jego własnych uzdolnień i zainteresowań.
  Edukacja domowa jako alternatywna forma kształcenia, jest obecnie wybierana przez rodziców, którzy chcą w pełni uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci.
  Podstawy prawne edukacji domowej
  W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty (z dnia 19 marca 2009 roku) określono warunki, którym rodzice muszą sprostać, aby uzyskać zgodę na realizację spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Nowelizacja ustawy zmieniła też status szkół w systemie edukacji domowej, które nie są rejonowymi dla danego dziecka. Wcześniej jedynie szkoły rejonowe mogły spełniać zadanie nadzoru nad uczniami realizującymi obowiązek szkolny w formie nauki poza szkołą. Obecnie każda szkoła, której dyrektor na prośbę rodzica wyrazi zgodę na taką formę, może włączyć dziecko w poczet swoich uczniów.

  Dokumenty, które składa rodzic


  – Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;
  – Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaznaczeniem formy edukacji;
  – Oświadczenie rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;
  – Zobowiązanie rodziców o przystąpienie w danym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.
  Dyrektor udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej. Rodzice, którzy nie zgadzają się z decyzją dyrektora mogą odwołać się do kuratora oświaty wykonującego zadania nadzoru pedagogicznego nad placówkami oświatowymi, właściwego dla obszaru danej szkoły,
  Obowiązek przygotowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych spoczywa na rodzicach. Zobowiązani są dostosować przygotowania do wyznaczonego przez szkołę terminu egzaminów.

  Szczegółowe informacje na temat przedmiotów zdawanych podczas egzaminów oraz szerszy opis tej formy kształcenia znaleźć można w książce: Bednarz E., Edukacja chrześcijańska w Polsce na przykładzie Chrześcijańskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samuel, Wyd. SEI, Warszawa 2013.

  Czy szkoła współpracuje z rodzicami?


  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Samuel wypracowały praktykę współpracy z rodzicami, polegającą na bezpośrednim kontakcie wychowawcy klasy, do której uczeń jest przypisany. Często także poszczególni nauczyciele przedmiotów kontaktują się z rodzicami uczniów zapisanych do tych szkół, w celu wymiany informacji dotyczących realizacji programu, czasami przesyłają testy szkolne podsumowujące przyswojone przez dziecko wiadomości i umiejętności z wybranego bloku tematycznego.
  W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Samuel, szczególnie w klasach edukacji wczesnoszkolnej, rodzice przygotowują dodatkowo dzieci do miesięcznych sprawdzianów, które przesyłają do wglądu nauczycielowi w szkole. Daje to nauczycielowi prowadzącemu klasę, do której zapisane jest dziecko, aktualny obraz umiejętności. W razie występujących trudności szkolnych, nauczyciel może na bieżąco zgłaszać rodzicom swoje uwagi i ewentualne wskazania do badania specjalistycznego.
  Ze stronie internetowej szkoły /programy nauczania/ rodzice mogą pobrać przygotowany pakiet programowy, który zawiera:
  – Wybrany dla danego przedmiotu program nauczania;
  – Rozkład materiału/plan wynikowy do programu nauczania;
  – Wymagania na ocenę / wspomagające w przygotowaniu do egzaminów klasyfikacyjnych.

  Czy uczniowie uczący się w formie edukacji domowej odnoszą sukcesy?


  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Samuel w Warszawie mogą poszczyć się uczniami, którzy realizują obowiązek szkolny w formie nauki poza szkołą, a ich wyniki z testów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w szkole oraz egzaminów zewnętrznych (sprawdzian 6-klasisty lub egzaminy gimnazjalne) potwierdzają wysoki poziom umiejętności. Za przykład niech posłużą wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną) z roku 2013, w których dwóch uczniów realizujących obowiązek szkolny w formie nauki poza szkołą zapisanych do klasy szóstej otrzymało powyżej 30 punktów (na 40 możliwych). Byli to uczniowie, którzy zajęli także wysokie miejsca lub wyróżnienia w znaczących konkursach i olimpiadach (konkursy kuratoryjne, matematyczny „Kangur”, olimpiady przedmiotowe o zasięgu ogólnopolskim). Wkład pracy oraz systematyczne zaangażowanie rodziców w nauczanie dzieci mogą zaowocować wspaniałymi efektami.
  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Samuel oferują możliwość realizacji kształcenia w formie nauki poza szkołą po spełnieniu wymienionych procedur.

 • Posłuchaj wywiadu z koordynatorem Edukacji domowej w szkole „Samuel” – Panią Agatą Rzędowską

  Forma i format – oblicza umysłu

  Przeczytaj wywiad m.in. z dyrektorem szkoły „Samuel” – Panią Elżbietą Bednarz


 • Zapraszamy do kontaktu z dyrekcją poprzez sekretariat szkoły:
  adres mailowy: biuro@samuel.pl
  tel. 22 879 78 10
  1 Art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty zawiera przepisy, dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą.

  Tablica ogłoszeń