Szkoła Podstawowa

Samorząd Szkolny

 

 
Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami oraz dyrekcją. Samorząd realizuje  zadania wynikające z regulaminu szkoły, planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.
Statut Samorządu Uczniowskiego Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Samuel ”
Zgodnie z § 7.  Statutu Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Samuel” Samorząd Uczniowski posiada status:
1.    W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej  Samuel działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2.  Samorząd tworzą reprezentanci uczniów Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Samuel „w Warszawie.
3.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu, określa  uchwalony przez ogół uczniów w
głosowaniu bezpośrednim, równym, tajnym i powszechnym.
4.    Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
5.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
6.   Samorząd Uczniowski może przedstawić Edukacyjnej Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi i Wicedyrektorowi opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
6.1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi
6.2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
6.3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji     miedzy
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
6.4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6.5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
6.6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Organizacja następujących wydarzeń w szkole: Dzień Nauczyciela; Święto Zakochanych; Dzień Kobiet.

2. Coroczna organizacja pierwszego dnia wiosny. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono Pokaz Mody.

3. Koordynacja akcji: ,,Góra Grosza”.

4. Coroczna współorganizacja Konkursu Talentów.

5. Pomoc w organizacji kiermaszów, podczas których uczniowie sprzedają swoje prace na szczytne cele (np. wyjazdy na misję, na „zieloną szkołę”, dla dzieci z ubogich rodzin).

6. Organizacja zabaw integracyjnych (dyskoteki szkolne).

7. Pomoc w organizacji kiermaszów, podczas których uczniowie sprzedają swoje prace na szczytne cele (np. wyjazdy na misję, na „zieloną szkołę”, dla dzieci z ubogich rodzin).

8. Pomoc w przygotowaniu dekoracji na uroczystości szkolne.

9. Konkurs wiosenny –  (prace plastyczne lub fotografie) – „Wiosna wśród nas”.

10. Pomoc w przygotowaniu dekoracji na uroczystości szkolne.11. Działania związane z realizacją samorządności uczniów.

Tablica ogłoszeń